Lô̄-cè, Cècò̌htǐ Tadû̄hò̄-htû̌hò̄ ènākhǐ Taphitama.

Hajô mè pa Kayawphûli Lô̄-cè dò̌ Cècò̌htǐ ètadû̄hò̄-htû̌hò̄ nākhǐ taphitama toō ètamanāi èrièkè̌.