Our Traditional Ornaments

  

Khò̄bu

Nākû̌prè̌

 

Ghole

 

Lî̄thû̌

 

Ghoghî̄

 

Cughobǒ

 

Kò̌rò̄

 

Ghè

 

Cî̌cī

 

Po htô̌ po mo dò̌ u ghè

 

Mò̌

 

Ami

 

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.