Lô̄-cè, Cècò̌htǐ Tadû̄hò̄-htû̌hò̄ ènākhǐ Taphitama.

Downloads: 
  • File icon Lô̄-cè Tadû̄hò̄-htû̌hò̄ nākhǐ Taphitama ètamanāi, Lǎsûmômî̄, 2015.
    Download View791.71 KB
  • File icon Cècò̌htǐ Tadû̄hò̄-htû̌hò̄ nākhǐ Taphitama ètamanāi, Lǎsûmômî̄, 2015.
    Download View679.32 KB


Hajô mè pa Kayawphûli Lô̄-cè dò̌ Cècò̌htǐ ètadû̄hò̄-htû̌hò̄ nākhǐ taphitama toō ètamanāi èrièkè̌.

Primary Pic for reports.JPG